Shop Mobile More Submit  Join Login
Fractal17 MaryArtandPhotos by MarysartandPhotos Fractal17 MaryArtandPhotos by MarysartandPhotos
Made in Mandelbulb 3D

This is for the 3rd Teaser for [link] held by the :iconmandelbulb3dteasers: group

Mandelbulb3Dv18{
b......1....7...w....2A...EOHVIferRxzSLxjqJY2G/ETtx/ZxouMznpDDuWlu9qz6J5YEUTtVxj
................................35O9.BwEE.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....k90.../M.1/.....Ul0...Q1....E3.....wkvhv1kZNmD/.......OJJV0dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadDMJuN9SAuFxnS0prtLtI.zQtEx9ftP3iDbfkqQ/RJ/wPZj9/.BXSIzsKsO/fZyuhDbd03frjs
UvfDZhJrwRwryKL2Dw0le5pD......YmL.............sD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD......29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......K....k1.
................K3kz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4wyBIC4OWz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz8........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................2..0......kukarwD.QY2E7/P5peqz..KD
v.KKgwwbz1kT6/qTVd1W.U6......A5Gz1sz......ESKNPQV0......cDqY.A7......IJQr0kh....
..kzzp5.x/.........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E6...I....E.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.............................MU/4...
...................................................3./.......E/E........I.2.....
...wz.........zD..................kD./..........................................
.....................k1....3....D....oIOs/JOiBrOdFHNs/kQZF5BY/..................
.......1Ak.1Ak.................E........kz1........wzoAnAnAnAHyDBnAnAnAnYz1.....
...................................................................sz.........yD
........Uz1........sz...........w....E/...k1....HZKNm/LOiBrOdFHNs/..............
.................k.1Ak.1A...............2.2........wz.........zD........sz1.....
...yz.........................................................................yD
........Uz1........sz.........yD...........D....I....g....EHZtqNZ75B.24.........
............................Ak.1Ak.1...............0./........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....9....woMo34OZFaQ
jt4B...................................1Ak.1Ak.................E................
...wz...........................................................................
...................sz.........yD........Uz1........sz...........}
Add a Comment:
 
:icontimemit:
timemit Featured By Owner Feb 11, 2013  Student Digital Artist
lovely, soft and detailed
Reply
:iconlaxmijayaraj:
LaxmiJayaraj Featured By Owner Feb 10, 2013  Professional Digital Artist
Nice entry, Mary!!!
Good Lucky!!! :D
Reply
:icontopas2012:
Topas2012 Featured By Owner Feb 10, 2013  Hobbyist Interface Designer
nicely done :) great colors:)
Reply
:iconlightbulbmoon:
LightBulbMoon Featured By Owner Feb 10, 2013
Super!
Love the colors too!
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
February 10, 2013
Image Size
5.2 MB
Resolution
3072×2304
Thumb

Stats

Views
170
Favourites
11 (who?)
Comments
4
×